Јован Стојоски единствен претставник од Македонија на ЕП во атлетика во сала

You must need to login..!

Опис

Единс­твен ма­ке­дон­ски претставник на ЕП во атлитика , во са­ла, во То­рун, Пол­ска, ќе би­де Јо­ван Сто­јо­ски, во тр­ка­та на 400 ме­три, во ква­ли­фи­ка­ци­и­те в пе­ток (фи­на­ле­то е в са­бо­та). Нај­до­бри­от резултат на Сто­јо­ски во оваа дис­цип­ли­на е 47,57 се­кун­ди, осум сто­тин­ки пос­ла­бо од др­жав­ни­от ре­корд од 1987 го­ди­на на Ис­ма­ил Ма­чев, по­ра­не­шен тре­нер на Сто­јо­ски.

-Федерацијата ме испрати сам на ЕП, но тоа ќе го оставиме за друг пат. Голема е разликата на атлетика во сала и на отворено. По првите 150 метри сите влегуваат на иста патека. Мене повеќе ми одговара на отворено. Јас уште од декември работам за овој натпревар. Денеска ќе го одработам првиот тренинг, условите се перфектни. Јас ќе дадам 400% од себе. Ќе тр­чам нај­бр­зо што мо­жам, ка­ко и на се­ко­ја тр­ка, тоа го ве­ту­вам и го оче­ку­вам, во сил­на кон­ку­рен­ци­ја ме­ѓу 55 ат­ле­ти­ча­ри што се при­ја­ве­ни за мо­ја­та тр­ка.

Целиот разговор погледенте го во видеото

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена.

3 + 3 =